استانداری سمنان
ورود اعضا / عضویت
آگهی و اسناد مناقصه یک مرحله ای احداث ساختمان فرمانداری شهرستان میامی

بسمه تعالی

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای

استانداری سمنان در نظر دارد احداث ساختمان فرمانداری شهرستان میامی را مطابق با قانون برگزاری مناقصات و به صورت عمومی و یک مرحله ای به پیمانکاران واجد شرایط مندرج در اسناد مناقصه و دارای گواهینامه تائید صلاحیت حداقل پایه پنج رشته ابنیه از سازمان برنامه و بودجه واگذار نماید

موضوع : احداث ساختمان فرمانداری در شهر میامی استان سمنان به مساحت تقریبی 1400 متر مربع تا مرحله تعیین شده در اسناد مناقصه

مدت انجام کار : 12 ماه شمسی

مبلغ برآورد : 15/000/000/000 ریال بر اساس فهرست بهای سال 1397 در قالب بخشنامه شماره  96/1299188  مورخ  1396/05/04  سرجمع- ( پرداخت از محل اسناد خزانه اسلامی و نقدی بشرح مندرج در اسناد مناقصه)

تضمین شرکت در مناقصه : بصورت ضمانتنامه بانکی یا رسید واریز وجه نقد به مبلغ  750/000/000ریال

مناقصه گران می توانند از روز یکشنبه مورخ 1397/04/10 تا پایان روز سه شنبه مورخ 1397/04/12 نسبت به دریافت اسناد مناقصه از طریق پایگاه اطلاع رسانی مناقصات به آدرس https://iets.mporg.ir/ و سامانه ستاد ایران به آدرس www.setadiran.ir اقدام و پیشنهاد خود را حداکثر تا ساعت 9 صبح روز شنبه مورخ 1397/04/23در سامانه ستاد ثبت و همچنین پاکات " الف " و " ب" و " ج" را در لفاف مناسب و لاک ومهر شده به دبیرخانه استانداری به نشانی سمنان – بلوار بسیج مستضعفین تحویل و رسید دریافت نمایند . تاریخ بازگشایی پاکت ها : ساعت 12 روز شنبه مورخ 1397/04/23 می باشد

تلفن تماس جهت پاسخ به سوالات : 2129280-023

·         به پیشنهادات فاقد امضاء ، مشروط ، مخدوش و پیشنهاد هایی که بعد از انقضاء مدت مقرر واصل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد .

استانداری سمنان

 
 
 
 
1397/04/13
Powered by DorsaPortal