خدمات الکترونیک
ارایه پیشنهادات
شرح خدمت:
در این بخش کلیه ذی نفعان می توانند پیشنهادات خود جهت بهبود کیفیت یا کمیت خدمات ارائه شده توسط سازمان آموزش فنی و حرفه ای را ثبت و پیگیری نمایند.
نوع خدمت:
تعاملی
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:
فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal