خدمات الکترونیک
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
شرح خدمت:
الکترونیکی شده مراحل انجام قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
نوع خدمت:
تعاملی
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:
مراجعه به سایت و پر کردن فیلدهای مورد نیاز
فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal